Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
CONTEG Cooling s.r.o., Q Park Měšice – Budova Q5,Nádražní 203/9, 250 64 Měšice (sídlo společnosti). IČ: 01620983, DIČ: CZ 01620983.
Společnost je zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vložka 209197.
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, org. složka; číslo účtu: 2531910109/2600.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností CONTEG Cooling s.r.o. (dále „prodávající“) a velkoobchodními partnery, odběrateli, zákazníky, (dále „kupující“), kterým prodávající dodává a instaluje objednané zboží a zařízení nebo provádí záruční a pozáruční servis. Obchodní podmínky jsou volně dostupné na adrese www.conteg-cooling.cz ve veřejné datové síti; v produktovém katalogu prodávajícího, kde se je prodávající zavazuje průběžně aktualizovat, rovněž je kupující o jejich aktuálním znění informován současně se zaslanou cenovou nabídkou, potvrzením objednávky a fakturou. Zveřejněním těchto podmínek, prodávající uvádí obecné postupy v obchodních případech, pokud tyto nejsou upraveny zvlášť kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím.

2. OBJEDNÁVKA
2.1 Objednávka zboží nebo servisu musí být podaná pouze písemnou formou, doručená e-mailem, faxem případně poštou. Nutností objednávky jsou všechny podstatné náležitosti, které zcela jasně identifikují prodávajícího a kupujícího, u právnických osob je vyžadováno IČ; DIČ; platný název společnosti, adresa společnosti dle zápisu v obchodním rejstříku včetně dodací adresy, pokud se odlišuje od adresy fakturační. Fyzické osoby – nepodnikatelé uvádí výše uvedené údaje vyjma IČ a DIČ, fyzické osoby – podnikatelé uvedenou vždy IČ a DIČ tehdy, pokud jsou plátci DPH.
2.2 Další nezbytnou náležitostí objednávky je: 1. identifikace předmětu objednávky dle názvosloví katalogu prodávajícího, případně dle nabídky prodávajícího; 2. množství; 3. cena za kus; 4. cena celkem včetně členění DPH; 5. požadovaný termín dodání; způsob dopravy dle INCOTERMS nebo jiným způsobem tak, aby dodací podmínka se strany prodávajícího mohla být neomylně splněna; 6. kontaktní údaje: e-mail, tel., fax, kontaktní osoba, která objednávku vystavila.
2.3 Objednávky doručené některým z výše uvedených způsobů budou Prodávajícím potvrzeny nejpozději do 24 hodin po jejich doručení, pokud následující den není den pracovního volna nebo pracovního klidu, v tomto případě bude objednávka potvrzena nejbližší možný pracovní den.
2.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu potvrzení objednávky v průběhu celozávodní dovolené a v průběhu dalších dnů, o kterých bude předem informovat na svých internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.
2.5 Objednávky, které nebudou prodávajícím potvrzeny do 24 hodin včetně výše uvedených výjimek, jsou považovány za neúčinné.
2.6 Potvrzení objednávky prodávajícím je odesláno na kontaktní e-mail, uvedený na objednávce kupujícího. Kupující se zavazuje do 24 hodin po doručení potvrzení zkontrolovat všechny náležitosti potvrzení objednávky, zejména předmět, množství a cenu objednaného zboží, v případě nesrovnalostí neprodleně informovat dodavatele o změnách nebo chybně potvrzeném zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zaslaní odsouhlaseného potvrzení objednávky. Za odsouhlasení potvrzení objednávky je považovaná úhrada zálohové faktury, která byla k tomuto potvrzení objednávky prodávajícím vystavena.
2.7 V případě storna objednávky kupujícím si prodávající vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 30 % z celkové ceny objednávky, v případě tzv. ATYP zařízení ve výši 80 % celkové ceny objednaného zařízení. K úhradě storno poplatku bude prodávajícím použita uhrazená záloha a vystaven vyúčtovací daňový doklad.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Platba kupní ceny předem je vyžadovaná u zboží, které je objednané a vyráběné na objednávku, tzv. ATYP (není uveden v nabídce prodávajícího a je vyráběn dle požadavků kupujícího nebo se jedná o nestandardní rozměry), ve výši 100 % celkové ceny včetně DPH.
3.2 Platba předem ve výši 60 % celkové ceny, doplatek před dodáním, je vyžadovaná u neskladových položek.
3.3 Platbu na dobírku lze realizovat dle požadavků kupujícího a dle podmínek jednotlivých přepravních společností.
3.4 Platba převodem po dodání zboží se splatností 14 dní je stanovena pouze pro smluvní velkoobchodní partnery.
3.5 Platební podmínky pro dodávku kompletních řešení gastronomických provozů, jsou stanoveny individuálně a budou uvedeny v kupní smlouvě, cenové nabídce a v potvrzení objednávky.
3.6 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu platebních podmínek v závislosti na platební morálce kupujícího a na jiných okolnostech obchodního případu.

4. DODACÍ PODMÍNKY
Ceny zboží jsou uváděny EXW adresa prodávajícího spol. CONTEG Cooling, s.r.o. dle obchodního rejstříku. Zboží je dodáno na požadovanou adresu, která byla uvedena v potvrzení objednávky, případně může být vyzvednuto ve skladu prodávajícího dle předchozí domluvy. Cena přepravy je účtovaná samostatnou položkou. Včetně zboží je doručen návod k použití, dodací list a záruční list s uvedeným výrobním číslem a datem prodeje, na jehož základě může kupující uplatnit případnou záruční opravu zařízení.

5. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Kupující se zavazuje: 1. zkontrolovat zboží po jeho doručení a případné zjevné poškození přepravního obalu, které by mohlo mít za následek poškození zboží, neprodleně reklamovat dle reklamačních podmínek následující pracovní den po doručení u přepravce; 2. zkontrolovat správnost zboží, jeho kvalitu a množství a při zjištění rozdílů neprodleně reklamovat u Prodávajícího. Na reklamace uplatněné po lhůtě déle než 2 pracovních dní nebude brán zřetel.

6. SERVISNÍ PODMÍNKY A INSTALACE
Instalace zařízení není součástí ceny zboží, a je nutné tuto službu objednat zvlášť. Kupující je prodávajícím informován o instalačních podmínkách, a kupující se zavazuje podmínky pro bezchybnou a úspěšnou instalaci zajistit. Instalační nepřipravenost ze strany kupujícího neznamená nesplnění dodací podmínky prodávajícího a rovněž neopravňuje kupujícího neuhradit dodané zboží, byť nenainstalované. Prodávající se zavazuje zboží dodatečně nainstalovat na výzvu kupujícího a stanovit termín dodatečné instalace dle aktuálních možností prodávajícího. Další servisní podmínky jsou upravovány přílohou číslo 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7. CENY
Ceny výroby prodávajícího a další zboží jsou uváděny vždy ve výši bez DPH a sazba DPH je účtovaná dle platného a účinného zákona o DPH.

8. INDIVIDUÁNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Jsou určeny pro velkoobchodní partnery a jejich podoba je upravena smluvně zvláštními velkoobchodními podmínkami.

9. FAKTURACE
Fakturace dodaného zboží je prováděna výhradně elektronicky a je zasílaná na registrovaný e-mail kupujícího. Dle ustanovení §33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je takto zaslaný dokument považován za platný a splňuje všechny náležitosti plně uznatelného daňového dokladu.

10. OSOBNÍ ÚDAJE
Kupující zasláním svých údajů bere na vědomí, že prodávající je oprávněn nakládat s takovými osobními údaji kupujícího, a to na základě titulu pro zpracování spočívajícím v plnění smlouvy, kdy účelem zpracování je zajištění řádného smluvního plnění. Nakládání s údaji zahrnuje především jejich uložení v databázi prodávajícího, který se zavazuje tato data zabezpečit takovým způsobem, který znemožňuje přístup a použití jinými osobami než osobami povolanými prodávajícím. Dále se prodávající zavazuje údaje kupujícího použít pouze za účelem dodávky objednaného zboží, pro komunikaci při následných pravidelných, záručních nebo pozáručních servisech.

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu, výrobní a konstrukční vady. Záruka se nevztahuje na nevhodné zacházení, zanedbání údržby a použití zařízení k jiným účelům, než k jakým je zařízení určeno. V návodu k použití prodávající uvádí popis zařízení, návod pro jeho správnou obsluhu a údržbu. Záruční a pozáruční servis může být prováděn pouze smluvním servisním technikem. Délka záruky a konkrétní záruční podmínky jsou součástí záručního listu, který je dodán s každým zařízením včetně jeho výrobního čísla.

12. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplným zaplacení jeho kupní ceny. V případě neuhrazení kupní ceny zboží nebo její částečné úhrady si prodávající vyhrazuje právo na zpětné odebrání zboží, za tím účelem je kupující povinen umožnit prodávajícímu nebo jím pověřeným osobám přístup do prostor, kde je zboží umístěno. Do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí způsobení škody na zboží, přechází na kupujícího dnem převzetí zboží od prodávajícího nebo v případě zaslání zboží dnem, kdy zboží bylo předáno prvnímu přepravci.